Algemene voorwaarden (gebruikers)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Taggin.me. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website http://taggin.me of subdomeinen aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is het bestand met uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Taggin.me te Rotterdam. De desbetreffende aanmeldingsformulieren kunnen ingezien worden via www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp. Het opslaan van uw gegevens is nodig om bijvoorbeeld uw saldo aan gespaarde punten bij te houden en overzicht te geven van gespaarde beloningen. Ook kunnen we u suggesties doen van bedrijven waar u ook terecht kunt met uw persoonlijke tagcode. Uw contactgegevens (hieronder behoort dus niet uw wachtwoord) worden ook doorgegeven aan de bedrijven waar u uw tagcode toont om te laten scannen. Het deelnemend bedrijf kan deze gegevens tevens gebruiken voor promotionele doeleinden. U kunt in uw profielinstellingen per bedrijf waar u spaart aangeven of u hier bezwaar tegen heeft. De bestanden kunnen ook worden gebruikt voor het genereren van anonieme statistische gegevens ten behoeve van de aan Taggin.me deelnemende bedrijven. Uw gegevens worden door Taggin.me niet aan een derde ter beschikking gesteld zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om bijvoorbeeld uw beloning te kunnen innen, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak Taggin.me wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze websites bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Taggin.me en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een review van een product of dienst, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke gericht aan taggin.me vallen hier uiteraard niet onder.

3. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien u een account aanmaakt bij taggin.me, dan kiest u een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van taggin.me. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw gebruikersnaam en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor taggin.me inschrijven. Deelnemende bedrijven kunnen bij twijfel om legitimatie vragen. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, dan kan het deelnemende bedrijf geen punten toekennen aan de klant, noch beloningen uitreiken. Het account zal ongeldig worden gemaakt en er kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele opgebouwde tegoeden.

4. Content deelnemende bedrijven / gebruikerservaringen

Deelnemende bedrijven plaatsen via taggin.me hun spaarprogramma, aanbiedingen, acties, prijzen, productinformatie of andere informatie. Daarnaast kunnen gebruikers hun ervaringen en informatie over producten en diensten via de website delen. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Taggin.me aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door deelnemende bedrijven ingevoerde informatie, danwel voor door gebruikers gedeelde ervaringen of kenmerken van producten en diensten.

5. Informatie via de websites

De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze helpdesk op info@taggin.me. De websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u bij het inloggen een melding ontvangt van deze wijziging. U geeft aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden door de dienst te blijven gebruiken na deze melding. Voor diverse specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. De aanvullende, specifieke voorwaarden die voor deze diensten of webwinkels gelden, zullen u apart kenbaar worden gemaakt, alvorens u gebruikt maakt van deze diensten. Wanneer het bepaalde in de aanvullende voorwaarden anders is dan in het algemene deel, dan gaat hetgeen in de aanvullende voorwaarden staat voor.

Taggin.me

Over ons

Hoe werkt het?

Registreren

Pers

Contact

Bedrijven

Informatie

Vind ons op

Copyright 2011. Taggin.me.

Algemene voorwaarden